कोल्हाबी नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!   तपाइको दिन शुभ होस् !!!

बजेट तथा कार्यक्रम

प्रथम नगर सभा

प्रथम नगर साभाको निर्णय।