FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

Body:

व्यहोरा सहितको निवेदन

योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस

कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश

निवेदन दर्ता

धरौटी फिर्ताको निर्णय

Body:

"जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

१ जन्मको अनुसूची–२ (नियम ५ संग सम्बन्धित) बमोजिमको सूचना फाराम (भरेको हुनुपर्ने)

२ आमा/बाबुको विवाहदर्ताको प्रतिलिपि रआमा/बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि

३ सूचकको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

४ कर्मचारीको छोराछोरीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस

५ आमा-बाबु बसाई सराई भै आएको भए सोको प्रतिलिपि

६ अस्पतालमा जन्मिएको भए सोको प्रमाणको प्रतिलिपि

७ वडाको किटानी सिफारिस

८ दस्तुर न.पा.को नियमानुसार

९ माथि उल्लेखित प्रक्रिया पुरा भएपछि अनुसूची–१२ अनुसारको प्रमाण–पत्र उपलब्ध गराईनेछ 

Body:

१.रित पुर्वकको निवेदन (वडा कार्यालयमा )

२..नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिप

३. २ प्रति फोटो

४.व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी (यदि भएमा उधोग विभाग, वाणिज्य विभाग, घरेलु उधोग, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट VAT/ PAN मा दर्ता, उधोग वाणिज्य संघ वा अन्य कुनै )

५.वडाले आवश्यक ठानेको कागजात\r\n