FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आह्वान सम्बधी सूचना

बोलपत्र आह्वान सम्बधी सूचना

बोलपत्र आह्वान सम्बधी सूचना

Invitation for Bids for the Construction of Kolhabi Hospital (15 Bed) Contract Identification No: KM/NCB/BLDG/01/2077-078

Invitation for Bids for the Construction of Kolhabi Hospital (15 Bed) Contract Identification No: KM/NCB/BLDG/01/2077-078

Invitation for Bids for the Construction of Kolhabi Hospital (15 Bed) Contract Identification No: KM/NCB/BLDG/01/2077-078

निकासी कर बोलपत्र नदी जन्य पदार्थको ठेक्का २०७७/७८ सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

निकासी कर बोलपत्र नदी जन्य पदार्थको ठेक्का २०७७७८ सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना  

निकासी कर बोलपत्र नदी जन्य पदार्थको ठेक्का २०७७/७८ सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना  

पूर्वाधार शाेत उपयोग शुल्क र बजार ठेक्का बन्दोबस्त २०७७/७८ को सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बधी सूचना

शिलबन्दी बाेलपत्र दरभाउपत्र रद सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

शिलबन्दी बाेलपत्र दरभाउपत्र रद  सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

शिलबन्दी बाेलपत्र दरभाउपत्र रद  सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना