FAQs Complain Problems

News and Notices

निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना, निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

घरदैलो  क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम सम्बन्धमा।

घरदैलो  क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम सम्बन्धमा।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

कृषि यन्त्र उपकरणमा अनुदानको लागि निवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना

कृषि यन्त्र उपकरणमा अनुदानको लागि निवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना

५०% अनुदानमा उन्नत धान बिउ मागको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

५०% अनुदानमा उन्नत धान बिउ मागको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

सहकारी दिवस कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा।

सहकारी दिवस कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा।

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा। (सबै सहकारी संस्थाहरु)

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा। (सबै सहकारी संस्थाहरु)

मधेश प्रदेश बारा जिल्ला कोल्हवी नगरपालिका वार्ड नं १ बस्ने राजमती देवी साहद्वारा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयनको गर्न लगाइएको छ । सम्बन्धी सूचना।

मधेश प्रदेश बारा जिल्ला कोल्हवी नगरपालिका वार्ड नं १ बस्ने राजमती देवी साहद्वारा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयनको गर्न लगाइएको छ । सम्बन्धी सूचना।

अन्तरवार्ता सम्बन्धमा।

अन्तरवार्ता सम्बन्धमा।

आशयको सूचना सम्बन्धमा KM/RBM/01/2080-81

आशयको सूचना सम्बन्धमा KM/RBM/01/2080-81

Pages