FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

News and Notices

घर बहाल कर तिर्ने/बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

घर बहाल कर तिर्ने/बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

उखु उत्पादक कृषक दर्ता सम्बन्धि सूचना, उखु उत्पादक कृषक दर्ता सम्बन्धि सूचना

उखु उत्पादक कृषक दर्ता सम्बन्धि सूचना

व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धमा।

व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धमा।

जो जस सँग सम्बन्धीत , पूर्वाधार श्रोत उपयोग शुल्क ठेक्का र बजार ठेक्काको नतिजा सम्बन्धी सूचना , जो जस सँग सम्बन्धीत , पूर्वाधार श्रोत उपयोग शुल्क ठेक्का र बजार ठेक्काको नतिजा सम्बन्धी सूचना

जो जस सँग सम्बन्धीत , पूर्वाधार श्रोत उपयोग शुल्क ठेक्का र बजार ठेक्काको नतिजा सम्बन्धी सूचना 

सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा।, सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा।, सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा।

सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा।

दावी विरोध सम्बन्धमा (दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई दुग्ध सरहकारी मार्फत दुधमा रु ०.५० पैसा प्रति लिटर अनुदानको रकम उपलब्ध सम्बन्धको।)

दावी विरोध सम्बन्धमा (दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई दुग्ध सरहकारी मार्फत दुधमा रु ०.५० पैसा प्रति लिटर अनुदानको रकम उपलब्ध सम्बन्धको।)

चालु आ.ब. २०७९/८० को भुक्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा।

चालु आ.ब. २०७९/८० को भुक्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा।

नगरसभाको बैठक सम्बन्धमा।२०८०/०३/१० गते।

रसायनिक मल वितरण सम्बन्धमा।

रसायनिक मल वितरण सम्बन्धमा।

तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा

तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा

Pages