FAQs Complain Problems

News and Notices

जो जस सँग सम्बन्धीत , पूर्वाधार श्रोत उपयोग शुल्क ठेक्का र बजार ठेक्काको नतिजा सम्बन्धी सूचना , जो जस सँग सम्बन्धीत , पूर्वाधार श्रोत उपयोग शुल्क ठेक्का र बजार ठेक्काको नतिजा सम्बन्धी सूचना

जो जस सँग सम्बन्धीत , पूर्वाधार श्रोत उपयोग शुल्क ठेक्का र बजार ठेक्काको नतिजा सम्बन्धी सूचना 

सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा।, सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा।, सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा।

सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा।

दावी विरोध सम्बन्धमा (दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई दुग्ध सरहकारी मार्फत दुधमा रु ०.५० पैसा प्रति लिटर अनुदानको रकम उपलब्ध सम्बन्धको।)

दावी विरोध सम्बन्धमा (दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई दुग्ध सरहकारी मार्फत दुधमा रु ०.५० पैसा प्रति लिटर अनुदानको रकम उपलब्ध सम्बन्धको।)

चालु आ.ब. २०७९/८० को भुक्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा।

चालु आ.ब. २०७९/८० को भुक्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा।

नगरसभाको बैठक सम्बन्धमा।२०८०/०३/१० गते।

रसायनिक मल वितरण सम्बन्धमा।

रसायनिक मल वितरण सम्बन्धमा।

तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा

तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा। २०८०/०३/०६ गते बुधवार।

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा। २०८०/०३/०६ गते बुधवार।

विधालय संचालन सम्बन्धमा।

विधालय संचालन सम्बन्धमा।

लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा।, लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा।, लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा।

लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा।

Pages