FAQs Complain Problems

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई दुधमा रु ०.५० पैसा प्रति लिटर अनुदानको रकमको लागि दाबी विरोधको लागि ३ तीन दिने सूचना

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई दुधमा रु ०.५० पैसा प्रति लिटर अनुदानको रकमको लागि दाबी विरोधको लागि ३ तीन दिने सूचना

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई दुधमा रु ०.५० पैसा प्रति लिटर अनुदानको रकमको लागि दाबी विरोधको लागि ३ तीन दिने सूचना

वडा जनप्रतिनिधि