FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कोल्हाबी नगरपालिकामा कार्यक्रमहरु गराउने संस्थाहरु छनौट भएका  नाम र ठेगाना

कोल्हाबी नगरपालिकामा कार्यक्रमहरु गराउने संस्थाहरु छनौट भएका  नाम र ठेगाना र मिति २०७५ /२ /३१  देखि ७(सात) दिन भित्रमा कोल्हाबी नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नु होला ।

,

लोकसेवा तयारी कक्षा अंक र कक्षा संचालन सम्बंदी जरूरी सूचना 

म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा

म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा

विषय ः उपभोक्ता समिति गठन गर्ने बारे ।
श्री वडा सचिव, वडा कार्यालय सबै
श्री सामाजिक परिचालक सबै
उपरोक्त सम्बन्धमा चालु आ.व.०७३।०७४ मा यस नगरपालिका कार्यलयवाट त्यस वडामा संचालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को दफा २५ बमोजिम प्रत्येक योजना तथा कार्यक्रमका लागि छुटा–छुटै उपभोक्ता समिति र अनुगमन तथा सहजिकरण समिति गठन गरि १५ दिन भित्र यस कार्यालयमा पठाईदिनहुन अनुरोध छ । चर्पी नभएका घर परिवारका सदस्यहरुलाई उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिमा राख्न पाईने छैन । त्यस वडामा संचाल हुने योजना तथा कार्यक्रमहरु यसै पत्र साथ संलग्न गरि पठाईएको छ । 
 

Pages