FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

२५ ओेे बैठक सम्बन्धमा

२५ ओेे बैठक सम्बन्धमा

निकासी कर सम्बन्धी ठेक्काकाे सार्वजनिक  सूचना 

निकासी कर सम्बन्धी ठेक्काकाे सार्वजनिक  सूचना 

२३ ओेे बैठक सम्बन्धमा

२३ ओेे बैठक सम्बन्धमा

निकासी कर सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र अहवानको सूचना , निकासी कर सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र अहवानको सूचना

निकासी कर सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र अहवानको सूचना 

स्वयँसेवक आशयकता सम्बन्धी जरूरी सूचना

स्वयँसेवक आशयकता सम्बन्धी जरूरी सूचना 

बजार ठेक्काको बन्दोबस्त सम्बन्धी पुन ३ दिन सूचना सम्बन्धी शर्तहरु , बजार ठेक्काको बन्दोबस्त सम्बन्धी पुन ३ दिन सूचना सम्बन्धी शर्तहरु 

बजार ठेक्काको बन्दोबस्त सम्बन्धी पुन ३ दिन सूचना सम्बन्धी शर्तहरु 

सार्वजनिक सुचना

सार्वजनिक सुचना 

बजार ठेक्काको बन्दोबस्त सम्बन्धी पुन ३ दिन सूचना सम्बन्धी

बजार ठेक्काको बन्दोबस्त सम्बन्धी पुन ३ दिन सूचना सम्बन्धी

बजार ठेक्काको बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बधी सूचना , बजार ठेक्काको बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बधी सूचना

बजार ठेक्काको बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बधी सूचना 

Pages